Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku
Kontakt telefoniczny +48 59 862 21 80
ul. Weterynaryjna 1 84-300 Lębork
Godziny urzędowania Pn-Pt 7:30 - 15:30

Ochrona danych osobowych

 

Ochrona danych osobowych

W celu realizacji postanowień zawartych w art. 13  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 

Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku (adres siedziby: ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork.

Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres

e-mail: piwlebo@gdansk.wiw.gov.pl,  tel: (+48) 22 862 21 80, lub fax 58 862 21 01.

Inspektor ochrony danych

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych

w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lęborku możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem mailowym: iodo@gdansk.wiw.gov.pl lub pisemnie na adres Powiatowego Inspektoratu w Lęborku ul. Weterynaryjna 1, 84-300 Lębork z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

w celu wykonania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym  lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),

w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

w pozostałych przypadkach wyłącznie na podstawie udzielonej przez państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) z możliwością wycofania zgody w dowolnym momencie.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji sprawy, z którą Pani/Pan zwraca się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lęborku.

W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez Obywatela jest obowiązkowe.

W niektórych sprawach podanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji wyszczególnionych powyżej celów. Niepodanie lub podanie niekompletnych danych osobowych może powodować nierozpatrzenie złożonego do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lęborku pisma, wniosku, skargi lub skutkować brakiem wykonania umowy.

Pani/Pana dane osobowe będą zbierane i przetwarzane w celu umożliwienia wykonywania przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lęborku ustawowych zadań publicznych, w tym m. in.:

ochrony zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;

kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt;

badania zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego;

ochrony zdrowia w tym bezpieczeństwa żywności i żywienia w produktach pochodzenia zwierzęcego;

ochrony zwierząt i bezpieczeństwa stosowanych pasz oraz utylizacji;

wytwarzania i stosowaniem pasz leczniczych;

realizacji zadań systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt;

postępowań związanych z ochroną środowiska i gospodarowaniem odpadami pochodzenia zwierzęcego;

przestrzegania wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;

zapobiegania przenoszeniu z zagranicy i za granicę chorób zakaźnych zwierząt.

 

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Lęborku przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lęborku,

c) państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe, na podstawie wymiany informacji w ramach systemów bezpieczeństwa wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt a także innych przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu do którego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami powszechnie obowiązującego prawa w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach.

Prawa osób,

których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO),

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO),

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utworzono: 2022-06-21 12:08:17 przez Mateusz
Ostatnia modyfikacja: 2023-02-06 18:36:51